TERMENI ȘI CONDIȚII

INTRODUCERE

Site-ul https://franchisegenerator.ro/ este proprietatea societății CALIFORNIA HOLDING S.R.L., persoană juridică română, având cod unic de identificare 37192428, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/ 362/ 2017, cu sediul în sat Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Str. Dealul Vechi, Nr. 132 C, Apartament 10, Județ Suceava, e-mail: office@franchisegenerator.ro.

Accesarea site-ului și solicitarea unei consultanțe gratuite implică acceptarea tututor termenelor și a condițiilor cuprinse în acest document, fără excepții, în acest sens recomandăm citirea completă a documentului.

Prezentul document se va aplica tuturor accesărilor sau vizitelor pe site, precum și aplicării solicitării de consultanță gratuită și susținerea acesteia, în urma verificării eligibilității de către societatea CALIFORNIA HOLDING S.R.L., prin intermediul site-ului său.

Dacă sunteți eligibil pentru a participa la programul de mentorat și doriți să participați veți primi un contract distinct.

1 - DEFINIȚII

În cuprinsul prezentului document, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

– NEWSLETTER – înseamnă un buletin periodic comunicat de către proprietar utilizatorilor săi care si-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și produsele/serviciile furnizate, destinate utilizatorilor săi;

– UTILIZATOR – este orice persoană fizică sau reprezentant al persoanei juridice (asociat/acționar, administrator/ director etc.) care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta în anumite condiții, fără a fi necesar să se înregistreze cu un nume de cont și parolă. În cazul în care UTILIZATORUL va participa la sedința de consultanță gratuită organizată de PROPRIETAR și colaboratorii săi, i se va transmite modalitatea de conectare prin e-mail;

– PROPRIETAR/DEȚINĂTOR/ORGANIZATOR – societatea CALIFORNIA HOLDING S.R.L., persoana juridică care deține toate drepturile de proprietate asupra site-ului și a platformei;

– VIZITĂ – înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului https://franchisegenerator.ro/ sau a unei subsecțiuni din acesta;

– COMUNICARE – înseamnă orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema entităților reunite sub denumirea de brand PROPRIETAR;

2 - MODUL DE FUNCȚIONARE AL SITE-ULU

2.1. Chestionarul de Eligibilitate

Accesând secțiunea „Aplică pentru o consultanță gratuită”, veți avea posibilitatea de a completa un chestionar de eligibilitate.

Doar reprezentanții legali sau persoanele delegate / împuternicite ai unei persoane juridice vor putea completa acest chestionar de eligibilitate.

Persoanele fizice care doresc să verifice dacă sunt eligibile pentru a intra în program, vor trimite un e-mail către office@franchisegenerator.ro în care se vor prezenta obiectivele financiare și profesionale pentru următorii 5 ani, precum și experiența lor profesională până în acel moment.

Proprietarul site-ului va analiza chestionarul dvs. pentru a evalua eligibilitatea dvs. pentru a participa la programul de mentorat.

Proprietarul site-ului are dreptul de a decide dacă oferă consultanța gratuită în funcție de rezultatele analizei chestionarului. Decizia proprietarului este finală, discreționară și nu poate fi contestată.

2.2. Consultanța Gratuită

Dacă sunteți selectat ca participant eligibil în programul de mentorat, veți beneficia de o consultanță gratuită prin intermediul unui sistem de video call.

Atât consultanța cât și discuția telefonică prealabilă consultanței vor fi înregistrate în scopul analizei eligibilității dvs. pentru programul de mentorat, dar și pentru promovarea și crearea de materiale necesare cursului.

Vă informăm că înregistrarea rezultată va deveni proprietatea exclusivă a proprietarului site-ului și nu veți primi copia înregistrării.

Toate persoanele care aplică pentru o consultanță gratuită trebuie să aibă cel puțin 18 ani și certifică acest aspect prin introducerea vârstei în cadrul platformei și prin simpla acceptare a prezentului document sau/și declară că sunt reprezentanți legali sau persoane împuternicite de către persoana juridică care acționează în numele acesteia din urmă. Utilizatorii își asumă responsabilitatea completă pentru aplicarea la acest program de mentorat și cu privire la completareadatelor solicitate în chestionar.

3 – CONDIȚII DE UTILIZARE DE CĂTRE UTILIZATORI

UTILIZATORUL este responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe site.

De asemenea, UTILIZATORUL este de acord:

– să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale și complete despre acesta, și

– dacă furnizează orice informații care sunt false, inexacte sau incomplete, sau PROPRIETARUL suspectează că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete, PROPRIETARUL are dreptul de a refuza orice solicitare și / sau de a nu da curs solicitărilor, la libera sa alegere.

– Datele și informațiile furnizate de UTILIZATOR sunt supuse regulilor comunicare în Nota de informare privind prelucrarea datelor.

– Prin utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului este de acord cu colectarea și utilizarea (așa cum sunt prezentate în Nota informare privind protecția datelor) anumitor informații despre UTILIZATOR, inclusiv transferul acestor informații pentru depozitarea, prelucrarea și utilizarea de către PROPRIETAR

4 – COD DE CONDUITĂ APLICABIL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

În legătură cu folosirea de către UTILIZATOR a site-ului web, precum și în legătură cu conținutul pe care îl completează, UTILIZATORUL este de acord că nu va proceda la următoarele acțiuni și nici nu va permite nimănui, direct sau indirect să:

– comunice, transmită sau pună la dispoziție orice conținut sau informație pe care nu are dreptul să o pună la dispoziție în conformitate legislația în vigoare sau în baza vreunei dispoziții contractuale;

– comunice, transmită sau să pună la dispoziție informații care nu sunt publice sau informații personale care permit identificarea unei alte persoane, fără consimțământul explicit în scris al acelei persoane;

– comunice, transmită sau să pună la dispoziție informații care încalcă orice patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale vreunei persoane în alt mod;

– restricționeze sau să împiedice accesul altor utilizatori în accesarea sau vizitarea site-ului, inclusiv dar fără a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfeței site-ului;

– accesarea sau încercarea de accesare a site-ului web sau a unor secțiuni ale acestuia prin orice alt mijloc decât prin interfața dedicată utilizatorilor;

– modificarea site-ului în orice mod sau orice formă, în scopul de a obține acces neautorizat la site;

– utilizarea site-ului sau a materialelor pentru orice scop ilegal;

– folosirea site-ului sau a materialelor de pe site în orice scop ilegal, injust sau cu rea-credință;

– prezentarea în mod expres sau în mod implicit a unor declarații, prezentând-le că fiind aprobate de PROPRIETAR, fără acordul PROPRIETARULUI acordat în prealabil, în formă scrisă;

– prezentarea că fiind o altă persoană sau reprezentant al unei entități, dacă informația este fictivă/eronată ori nu deține împuternicirile aferente;

– transmiterea oricărui conținut sau informație care este ilegală, frauduloasă, amenințătoare, abuzivă, calomnioasă, defăimătoară, obscenă, pornografică, de ură, vulgare sau în alt mod, sau încalcă drepturile PROPRIETARULUI sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi; transmiterea oricărui material sau a unor informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale fără autorizația de a face acest lucru; transmiterea oricărui secret comercial al unei terțe părți; sau transmiterea oricăror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate – denumite și mesaje SPAM (cu excepția celor permise în mod expres altfel de către PROPRIETAR);

– transmiterea oricărui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;

– modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricărei părți a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la bază sau algoritmi a Site-ului;

– eliminarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Site;

– comportamente de hărțuire în mediul online;

– crearea de legături către orice pagină sau conținut de pe Site, fără autorizație scrisă obținută în prealabil de la reprezentanții PROPRIETARULUI;

– folosirea oricăror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea Site-ului sau conținutul fără acordul PROPRIETAR prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișat pe site;

– culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii site-ului fără acordul expres al acestora;

– încălcarea oricăror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege, dar și reglementările europene.

5 - RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR

Utilizatorul va fi pe deplin responsabil pentru orice conținut, date sau informații comunicate sau afișate prin intermediul Site-ului.

Utilizatorul trebuie să fie conștient că furnizarea unor informații inexacte, incomplete sau eronate pot avea un impact asupra evaluării eligibilității intrării în programul de mentorat și obținerii unei consultanțe gratuite.

Orice acțiune, de orice natură, întreprinsă de Utilizator în urma sfaturilor primite de la persoana cu care are consultanța gratuită nu poate atrage sub nicio formă răspunderea proprietarului site-ului. Utilizatorul nu se va putea îndrepta împotriva proprietarului site-ului pentru nici un prejudiciu cauzat de recomandările de orice fel, suferite de utilizator ca urmare a instrucțiunilor.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității și a securității informațiilor.

Folosirea oricăror informații furnizate prin intermediul consultanței gratuite va fi făcută de Utilizator în întregime pe propria răspundere.

În cadrul limitelor legale, UTILIZATORUL este de acord și își asumă în mod expres faptul că nici PROPRIETARUL și nici entitățile care alcătuiesc acest brand, asociații lor, administratorii lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători față de UTILIZATOR sau orice terț pentru orice incidente, consecințe, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului) în temeiul oricărui contract sau neglijență în legătură cu informațiile prezentate pe în cadrul site-ului / ședinței de consultanță gratuită.

6 - LIMITAREA RĂSPUNDERII SITE-ULUI

Având în vedere limitările tehnologice și legislative de la acest moment, accesarea acestui site reprezintă declarația de acceptanță a utilizatorilor asupra limitărilor serviciilor oferite astfel cum sunt explicate în acest document.

Proprietarului site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea site-ului sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că proprietarul este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă ca proprietarul este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

În cazurile de forță majoră, proprietarul site-ului este exonerat total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, viruși informatici, atacuri informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Proprietarul site-ului, precum și orice alte părți implicate în crearea, dezvoltarea și funcționarea site-ului nu sunt responsabile pentru daunele indirecte, conexe, specifice și / sau determinate prin utilizarea site-ului, față de utilizatori, cum ar fi, dar fără a se limita la:

– întreruperea serviciilor pentru orice perioadă de timp;

– erori sau probleme de ordin tehnic;

– probleme sau consecințe legate de utilizarea directă sau indirectă a site-ului;

– răspuns întârziat sau lipsa unui răspuns pentru orice mesaj, cerere sau raport trimis;

– daune fizice sau emoționale cauzate în timpul utilizării site-ului sau a oricărei componente a acestuia.

7 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate informațiile care alcătuiesc site-ul www.franchisegenerator.ro (imagini, text, elemente audio, elemente grafice, elemente software, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate ș.a) inclusiv materialeele generate ca urmare susținerii consultanței gratuite aparțin doar proprietarului, acesta având drept de autor asupra tuturor informațiilor.

Folosirea fără acordul proprietarului site-ului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește, conform legislației în vigoare, și va da dreptul proprietarului să își recupereze întregul prejudiciu de la persoana responsabilă.

Pentru sesizări privind încălcarea drepturilor de autor sau al mărcii, vă solicităm să ni le comunicați la adresa de e-mail office@franchisegenerator.ro .

8 – PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Regulamentului European 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, proprietarul site-ului pune la dispoziție persoanelor vizate o Notă de informare privind prelucrarea datelor personale aici.

Conform Regulamentului European 2016/679, persoana vizată are dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea sau restricționarea acestor date.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail office@franchisegenerator.ro.

Orice persoană are dreptul de a se opune în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Aceasta are dreptul de a solicita Proprietarului să șteargă informațiile referitoare la persoana sa, contactând Proprietarul, în scris, pe adresa: office@franchisegenerator.ro.

De asemenea, proprietarul poate furniza datele cu caracter ale Utilizatorului altor societăți cu care se afla în relații de colaborare, precum și entităților care alcătuiesc brandul Proprietarului, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea

acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranța și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

9 - LEGEA GUVERNANTĂ

Orice eventual litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului, cu materialele prezentate pe acesta, precum și în legătură cu serviciile la care are acces prin intermediul acestui site se va soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe raza Municipiului Suceava.

10 - RECUNOAȘTEREA ȘI MODIFICĂRI ALE PREVEDERILOR

Proprietarul site-ului poate modifica Termenii contractuali, în orice moment, prin publicarea termenilor modificați pe acest site. Este responsabilitatea utilizatorilor să acest document, înainte de solicitarea unei consultanțe gratuite. În situația în care vom modifica prevederile prezentului contract, nu avem obligația de a comunica aceste modificări fiecărui utilizator.

Utilizarea site-ului chiar și după modificarea unor clauze ale prezentului contract înseamnă că acestea au fost luate la cunoștință și sunt acceptate astfel cum au fost modificate.

Prin continuarea utilizării site-ului FRANCHISE GENERATOR după ce modificările devin efective, utilizatorii acceptă și înțeleg să fie sub incidența noilor prevederi contractuale.

La momentul solicitării unei consultanțe gratuite sunt incidente prevederile contractuale de la data completării chestionarului.

Dacă vreo dispoziție a documentului este invalidată din orice motiv, nu va atrage anularea întregului contract astfel încât dispozițiile contractuale rămase în vigoare vor continua să producă efecte.

Exceptând situațiile în care specificăm expres altfel, modificarea prevederilor este de imediată aplicabilitate. Dacă se utilizează în continuare site-ul, acceptul Utilizatorului se va considera ca fiind manifestat în mod expres.

În cazul unei divergențe apărute în legătură cu versiunea publicată a documentului, aplicabilă este ultima versiune publicată.

11 - CONTACT

În situația în care doriți să ne contactați, puteți să o faceți la adresa de e-mail office@franchisegenerator.ro sau la adresa administrativă din Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Str. Dealul Vechi, Nr. 132 C, Apartament 10, Județ Suceava, România.

12 – LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-UR

Site-ul poate furniza link-uri de acces către un site / o platformă terță, sens în care Proprietarul site-ului nu este responsabil pentru disponibilitatea și conținutul site-ului accesat. În acest sens, orice persoană care accesează un link de pe site se va supune termenilor de utilizare a site-ului/platformei respective.

 

Prezentul document este valabil din data de 17.07.2023.